Οι επιδράσεις της Ωτοθεραπείας και του μασάζ στα συμπτώματα της άνοιας: μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή

Juan Rodríguez-Mansilla , María Victoria González López-Arza , Enrique Varela-Donoso , Jesús Montanero-Fernández , Blanca González Sánchez , Elisa María Garrido-Ardila

Clin Rehabil. 2015 Jul;29(7):683-93

Στόχος: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Ωτοθεραπείας και του μασάζ έναντι της ομάδας ελέγχου στη βελτίωση του πόνου, του άγχους και της κατάθλιψης σε άτομα που έχουν διαγνωστεί με άνοια.

Συνολικά 120 ηλικιωμένοι με άνοια που κατοικούν σε ιδρύματα κατανεμήθηκαν τυχαία, σε τρεις ομάδες.

  1. Ομάδα ελέγχου – συνέχισαν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.
  2. Ομάδα Ωτοθεραπείας – πίεση σε σημεία του πτερυγίου του ωτός.
  3. Ομάδα μασάζ – έλαβαν χαλαρωτική θεραπεία μασάζ.

Οι μεταβλητές πόνος, άγχος και κατάθλιψη αξιολογήθηκαν με τις κλίμακες Doloplus2, Cornell και Campbell.

Η μελέτη διεξήχθη για πέντε μήνες. Τρεις μήνες πειραματικής θεραπείας και δύο μήνες χωρίς θεραπεία. Οι αξιολογήσεις έγιναν κατά την έναρξη, κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας και σε έναν και δύο μήνες παρακολούθησης. Στη στατιστική ανάλυση οι τρεις ομάδες συγκρίθηκαν μεταξύ τους.

Αποτελέσματα: Συνολικά 111 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Οι ηλικίας τους κυμαίνονταν από 67 έως 91 ετών και 86 από αυτούς (77,4%) ήταν γυναίκες.

Η ομάδα Ωτοθεραπείας έδειξε καλύτερα αποτελέσματα από την ομάδα μασάζ σε σχέση με τον πόνο και την κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας και σε ένα μήνα παρακολούθησης. Η καλύτερη βελτίωση στον πόνο επιτεύχθηκε τον τελευταίο (3ο) μήνα της Ωτοθεραπείας (p <0,001). Όσον αφορά το άγχος, τα καλύτερα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν επίσης τον τελευταίο μήνα της θεραπείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η Ωτοθεραπεία και η θεραπεία μασάζ έδειξαν καλύτερα αποτελέσματα από την ομάδα ελέγχου στον πόνο, το άγχος και την κατάθλιψη.

Ωστόσο, η Ωτοθεραπεία ήταν πιο αποτελεσματική.