Η παχυσαρκία είναι παγκοσμίως μία από τις κύριες αιτίες των ασθενειών που μπορούν να προληφθούν και της αναπηρίας που αυτές προκαλούν και η κατάθλιψη είναι μια από τις κύριες αιτίες της επιβάρυνσης της νόσου. Και οι δύο διαταραχές είναι όλο και πιο συχνές και ταυτόχρονα παρούσες. Αυτή η συνοσηρότητα επηρεάζει την υγεία.

Ενώ υπάρχουν σταθερές ενδείξεις μιας αμφίδρομης σχέσης κατάθλιψης της παχυσαρκίας, λίγα είναι γνωστά για τις βιοψυχοκοινωνικές μεταβλητές που σχετίζονται με αυτήν τη σχέση.

Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τον εντοπισμό μεταβλητών που σχετίζονται με τη σχέση μεταξύ παχυσαρκίας (δείκτης μάζας σώματος>30) και κατάθλιψης. Μελετήθηκαν σαράντα έξι επιστημονικές εργασίες.

Βρέθηκε ότι η παχυσαρκία, το μορφωτικό επίπεδο, η εικόνα του σώματος, η υπερφαγία, η σωματική υγεία, τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά συνδέονταν σταθερά με τη σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και κατάθλιψης.

Η τρέχουσα ανασκόπηση εντόπισε πιθανές βιοψυχοκοινωνικές μεταβλητές που σχετίζονται με τη σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και κατάθλιψης.

Η κατανόηση αυτής της σχέσης θα βελτιώσει τις προσπάθειες αναγνώρισης, πρόληψης και παρέμβασης.

Πηγή:

A systematic review of variables associated with the relationship between obesity and depression
K Preiss 1, L Brennan, D Clarke
Obes Rev. 2013 Nov;14(11):906-18.